Zasady rekrutacji do klas pierwszych 4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej na rok szkolny 2015/16

Zespół Szkół Zawodowych
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku

ul. Gwardii Ludowej 7 09-400 Płock tel. (24) 366-99-91 email: sekretariat@zsznr2.pl

 

Zasady rekrutacji do klas pierwszych
4-letniego technikum i 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej na rok szkolny 2015/16

O przyjęciu kandydatów do klas I będą decydowały następujące kryteria:
200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym w tym:

 1. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu);

 2. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów:

 • języka polskiego,
 • matematyki,
 • fizyki,
 • języka obcego wskazanego przez ucznia.
 1. sposób przeliczania na punkty ocen:
 • ocena: celujący - 18 pkt
 • ocena: bardzo dobry - 14 pkt
 • ocena: dobry - 10 pkt
 • ocena: dostateczny - 6 pkt
 • ocena: dopuszczający - 2 pkt
 1. sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum:
 • 14 pkt. - liczba punktów za udział w co najmniej w jednym konkursie organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim (lista konkursów: załącznik Nr 1) lub za udział w drugim etapie olimpiady organizowanej według zasad określonych rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125);
 • 2 pkt. - liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
 • 4 pkt. - liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
 • 2 pkt. -liczba punktów za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym (maksymalna liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne wynosi 4);
 1. ponadto punkty przyznawane są za średnią arytmetyczną, zaokrągloną do dwóch miejsc przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen:

 • ocena: celujący - 6 pkt.
 • ocena: bardzo dobry - 5 pkt.
 • ocena: dobry - 4 pkt.
 • ocena: dostateczny - 3 pkt.
 • ocena: dopuszczający - 2 pkt.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas I muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (skierowania na badania lekarskie wydaje sekretariat szkoły).

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których wyżej.*

Przy przyjęciu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 1. sieroty; osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych

 2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki

Do klasy I technikum we wszystkich zawodach będą przyjmowani kandydaci z największą liczbą punktów, aż do wyczerpania miejsc.

Do klasy I zasadniczej szkoły zawodowej będą przyjmowani kandydaci z największą liczbą punktów, aż do wyczerpania miejsc.

Przedmioty punktowane:

 • język polski,

 • język obcy wybrany przez kandydata,

 • matematyka,

 • fizyka

Ocena zachowania: minimum poprawne

Jeżeli liczba kandydatów na dany zawód będzie mniejsza niż wymagana, nie otworzymy danego kierunku lub połączymy go z innym, lub zaproponujemy zmianę kierunku

 * Wykaz konkursów i olimpiad znajduje się w ZARZĄDZENIU Nr 13 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon zasady_rekrutacja_2015_16.pdf64.19 KB